Regulamin

WPROWADZENIE

Sklep dosufitu.pl oferuje szeroki sortyment akcesorji do sufitów napinanych w takich grupach produktowych jak: chemia budowlana, zamocowania, narzędzia ręczne, elektronarzędzia i akcesoria, taśmy, folie i membrany, artykuły instalacyjne, artykuły elektryczne, BHP, oraz materiały budowlane.

Wszystkie ceny podane na stronie są cenami brutto (zawierają 23% podatek VAT). Do ceny prezentowanej należy doliczyć koszty dostawy wg cennika.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.

Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Nabywcom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

Sprzedawca – Sufitypoland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Poniatowskiego 12 50-236 Wrocław, wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 0000613373, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 8992788951 oraz Regon 364247709, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług.

Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Nabywcom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej: dosufitu.pl

Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług.

Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.

Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy usługi lub usług.

Umowa– obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług.

Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.

Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.

Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

Moje konto – zbiór zasobów i uprawnień w serwisie przypisanych zarejestrowanemu Użytkownikowi.

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

Nabywca może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

Podczas dokonywania zamówienia Nabywca jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu dostawy, adresu email oraz telefonu kontaktowego. Dane podawane przez Nabywcę nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z Regulaminem, sposób korzystania ze Sklepu przez Nabywcę oraz wynikające z tego konsekwencje.

Wykorzystywanie przez Nabywcę nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów lub usług). Zabronione jest podejmowanie przez Nabywcę jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Nabywcą.

Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY

Nabywca ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie w trybie 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni w roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.

Zakupów w sklepie mogą dokonywać zarówno Nabywcy zarejestrowani – posiadający Moje Konto, jak i niezarejestrowani – składający zamówienie na jednorazowym formularzy zakupu.

Przed złożeniem zamówienia Nabywca może się zapoznać z każdym produktem, w czym pomocne będą zdjęcia i opisy dostępne na stronie sklepu.

Przed złożeniem zamówienia, Nabywca umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Nabywcy agregację wybranych towarów/usług przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów/usług zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów/usług Nabywca może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów/usług lub usuwanie ich z koszyka.

Po ostatecznym wyborze towarów/usług przeznaczonych do zakupu, Nabywca zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia zawiera formularze składowe, służące do określenia:
a) adresu dostawy,
b) sposobu dostawy,
c) sposobu dokonania płatności za towar/usługę.

W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.

Przed potwierdzeniem zamówienia Nabywca będzie poproszony o potwierdzenie zapoznania się i akceptacje regulaminu.

Spółka wystawia dokument sprzedaży – fakturę Vat

Zamawiający dokonujący zakupu w Sklepie dosufitu.pl, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez operatora platformy sklepowej, na której funkcjonuje Sklep - wyłącznie w celu wysyłania do niego zapytań dotyczących badania poziomu satysfakcji z zakupów w tym sklepie.

Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Nabywcę Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Nabywcę.

Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Nabywcy informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Nabywcy przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia wraz z numerem zamówienia Nabywcy.

W przypadku Umowy o świadczenie usług Sprzedawca powiadomi Nabywcę o minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta Umowa jeśli dotyczyć ona będzie świadczenia ciągłego lub okresowego.

ZAPŁATA CENY

Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.

Na etapie składania zamówienia Nabywca może wybrać jedną z następujących form płatności:
a) „za pobraniem” – płatność dokonywana jest przy odbiorze przesyłki – wybierając tę metodę Nabywca obciążany jest dodatkowo zryczałtowanym kosztem pobrania widocznym podczas składania zamówienia,
b) płatność przelewem elektronicznym (we wszystkich udostępnionych przez operatora formach, takich jak: przelew, system BLIK, PayPal lub ratalny system sprzedaży) – Transakcje realizowane są za pośrednictwem systemu Przelewy24. Operatorem systemu Przelewy24.pl jest DialCom24 Sp. z o.o. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, więcej o systemie: www.przelewy24.pl,
c) płatność kartą kredytową. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
d) płatność przelewem na indywidualny numer konta bankowego Sprzedawcy - przelewając pieniądze bezpośrednio na indywidualny numer rachunku bankowego Sprzedawcy. Korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów,
e) gotówką w siedzibie firmy we Wrocławiu, przy Ul.Poniatowskiego 12  jeśli wybraną formą dostawy jest odbiór własny towaru.

Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru/usługi do Użytkownika podane są oddzielnie.

Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Nabywcę.

Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy konto Sprzedającego), lub pozytywny wynik autoryzacji (w przypadku płatności kartą kredytową i przelewem on-line za pośrednictwem serwisu Dotpay).

Nabywcy, którzy założyli konto w serwisie, mają możliwości weryfikacji statusu swojego zamówienia w panelu Moje konto.

Nabywcy, którzy nie założyli konta w serwisie mogą potwierdzić status zamówienia za pośrednictwem kontaktu telefonicznego lub poczty elektronicznej.

W przypadku płatności za pośrednictwem serwisu Dotpay lub na indywidualny numer konta bankowego Sprzedającego, Nabywca powinien dokonać zapłaty w ciągu 72 godzin od momentu złożenia zamówienia. Jeżeli bank nie potwierdzi zapłaty, po 96 godzinach zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

DOSTAWA

Dostawa produktów oferowanych przez Sprzedawcę może nastąpić jedynie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę.

Czas dostawy uzależniony jest od terminu złożenia zamówienia oraz osiągalności poszczególnych produktów. Klient może zażyczyć sobie dostarczenia przesyłki w sobotę, co jest dodatkowo płatne.

Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach internetowych Sklepu. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w Sklepie. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Nabywca zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Operatora Sklepu.

Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską lub innym przewoźnikiem. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Nabywcę.

W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Nabywca jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto email podane w zamówieniu. O ile to możliwe, nabywca otrzyma informacje na temat numeru listu przewozowego i będzie miał możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia poprzez strony internetowe dostawców usług transportowych. Dostawa jest zwykle realizowana przez dostawcę w czasie 1-4 dni roboczych. W przypadku odstępstw Nabywca jest informowany o dłuższym czasie dostawy.

Nabywca jest zobligowany do dokonania sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) w celu sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem. W przypadku wystąpienia w/w nieprawidłowości Nabywca jest zobligowany do zażądania od podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) sporządzenia protokołu szkody, w którym powinno się odnotować informacje o oznaczeniach ostrzegawczych na opakowaniu, o zabezpieczeniu przesyłki zarówno na zewnątrz (folia, taśma firmowa) jak i wewnątrz opakowania (karton, wypełnienie)oraz informacje o rodzaju uszkodzeń (które elementy i w jaki sposób zostały uszkodzone); zaistniałe zdarzenie należy niezwłocznie zgłosić Sprzedawcy.

Nabywca ma możliwość podania podczas składania zamówienia innego adresu dostawy niż zarejestrowany.

Koszt dostawy zależny jest od wartości zamówienia, formy płatności i gabarytów zamówienia. Koszt dostawy jest ponoszony przez Nabywcę. Informacja o koszcie dostawy zostanie podana na etapie składania zamówienia, po wybraniu przez Nabywcę sposobu dostawy. Możliwe są następujące sposoby dostawy:
a) odbiór własny w siedzibie Sufitypoland przy ul. Poniatowskiego 12 we Wrocławiu,
b) przesyłka kurierska,

Opłata związana z dostawą zostanie doliczona do wartości całego zamówienia.

Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Nabywcy w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Nabywcy towaru.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Nabywców będących osobami fizycznymi będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Nabywcę swoich danych osobowych jest dobrowolne.

Dane osobowe Nabywców mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Sprzedawca zapewnia Nabywcom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Nabywca ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Nabywcy innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.

Poufne informacje dotyczące Nabywców, w tym dane osobowe Nabywców są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

REKLAMACJE

a. Wszystkie towary oferowane w Sklepie internetowym Dosufitu.pl posiadają odpowiednią gwarancję sprzedawcy i producenta. Gwarancji nie podlegają produkty użyte niezgodnie z instrukcją zastosowania.

b. Podstawą reklamacji mogą być wady techniczne produktu.

c. Kupujący w momencie odbioru przesyłki, zobowiązany jest do sprawdzenia jej pod kątem zgodności z zamówieniem. Potwierdzając odbiór, Kupujący uzyskuje prawo własności towaru oraz ponosi wszelkie ryzyko związane z jego posiadaniem i użytkowaniem.

d. Każda reklamacja musi być zgłoszona pisemnie do właściciela Sklepu internetowego na jego adres poczty tradycyjnej. Sklep zastrzega sobie prawo do ustosunkowania się do żądań klienta w terminie 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli będzie wymagana dodatkowa ekspertyza techniczna do oceny reklamowanego towaru, termin ten może zostać wydłużony do 14 dni. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań Zamawiającego, oznacza to, iż uznał żądanie za uzasadnione.

ZWROTY

a. Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

b. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać przesyłkę należycie zapakowaną w terminie 14 dni od jej otrzymania. Przesyłka taka jest realizowana na koszt Zamawiającego. Przesyłka powinna być dobrze zabezpieczona, tak, aby nie doszło do jej uszkodzenia podczas transportu. Za wszelkie uszkodzenia produktu, opakowania powstałe podczas transportu odpowiedzialność ponosi Zamawiający. Tym samym odmawiamy prawa do zwrotu towaru uszkodzonego (lub z uszkodzonym opakowaniem, uniemożliwiającym dalszą odsprzedaż towaru). Towar uszkodzony podczas transportu zostanie zwrócony do Zamawiającego na jego koszt.

c. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nieużywanego (nienoszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar nie może być zwrócony, jeśli Zamawiający zdjął opakowanie (np. folię ochronną). Oryginalne opakowanie producenta nie może być naruszone i/lub uszkodzone.

d. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginalny rachunek/fakturę.

e. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez sklep zwróconego towaru.

 

PRZERWY TECHNICZNE

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami niezależnymi od Sprzedawcy oraz wynikającymi z tego konsekwencjami.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

W przypadku zawierania Umowy po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2017-05-08